Društveno odgovorno poslovanje

Osnovni podaci

Principi poslovanja i prava deteta (Principi), koje su sačinili UNICEF, Globalni dogovor UN i organizacija Save the Children, predstavljaju prvi sveobuhvatni set principa koji će usmeravati poslovni sektor u pogledu punog obima aktivnosti koje se mogu preduzeti na radnom mestu, na tržištu i u zajednici u cilju poštovanja i podržavanja ostvarivanja prava deteta.

Iako je ostvarivanje ljudskih prava u poslovnom sektoru značajno napredovalo u poslednjih nekoliko godina, perspektiva dečijih prava još uvek nije u dovoljnoj meri zastupljena.

Prepoznajući važan doprinos koji kompanije mogu da pruže u vezi sa formulisanjem pomenutih Principa, kao i to da će se one postarati da ti Principi budu relevantni za poslovanje, partneri su započeli ekstenzivan proces konsultacija sa velikim brojem aktera iz svih sektora i sa svih teritorija.

Od aprila do jula 2011. godine, više od 600 predstavnika vodećih kompanija, građanskog društva, vladinih agencija, najvećih stručnjaka i dece učestvovali su u direktnim sastancima koji su održani u 10 gradova (Njujork, London, Kopenhagen, Dubai, Šangaj, Peking, Beograd, Nairobi, Buenos Aires, Istanbul, Ženeva) ili putem online konsultacija.

Online kanal za povratne informacije uspostavio je Centar za resurse u vezi sa poslovanjem i ljudskim pravima (Business and Human Rights Resource Centre). Pored toga, informisano je nekoliko hiljada ljudi u okviru napora uloženih tokom ove inicijative, a u cilju podizanja svesti o Principima pre njihovog zvaničnog objavljivanja. Ukupan odziv je bio pozitivan, što je potvrdilo vrednost ove inicijative, i dobijeno je mnogo dragocenih sugestija.

Principi su objavljeni na globalnom nivou 12.marta 2012. u Londonu, kada su se sastali predstavnici vodećih kompanija i stručnjaka kako bi razmotrili i ukazali na načine na koje poslovni sektor može poštovati i podržavati ostvarivanje prava deteta u okviru svoje osnovne delatnosti.

O Principima

Prava deteta se mogu veoma jednostavno definisati kao ubedljivo najisplativija investicija u našu budućnost. Ljudska prava se odnose na svu decu. Poštovanje dečijih prava pomaže da se izgrade jake, dobro obrazovane zajednice koje su od vitalnog značaja za stvaranje stabilnog i produktivnog poslovnog okruženja.

Poslovni sektor koji u svoju osnovnu delatnost integriše i poštovanje prava deteta može ojačati svoj razvoj i održivost, kao i ostvariti realnu korist za poslovanje. Pozitivna akcija kada su u pitanju prava deteta može ojačati ugled i dovesti do boljeg upravljanja rizikom, kao i do jačanja društvene podrške poslovanju, tj. do sticanja podrške ljudikoji žive i rade u mestu gde dotična kompanija posluje.

Posvećenost dečjim pravima može motivisati prijavljivanje novih i ostanak postojećih zaposlenih tako što će se pružati podrška zaposlenima koji su roditelji i staratelji, promovisati zapošljavanje mladih i postarati se da naredna generacija ima veštine koje su jednoj kompaniji neophodne kako bi se ona dalje razvijala i postizala poslovni uspeh.

U Principima se konstatuje da i velika i mala preduzeća mogu imati ogroman pozitivan uticaj i cilj im je podrže najbolju poslovnu praksu.

U Principima se celokupna poslovna zajednica poziva da proceni svoj uticaj na dobrobit dece i preuzme odgovornost za taj uticaj.

Aktivnosti koje treba da sprovodi poslovni sektor

U okviru 10 principa definišu se načini na koje poslovni sektor može poštovati i podržavati ostvarivanje prava deteta kroz svoje osnovne poslovne aktivnosti, strateško ulaganje u društvo i filantropiju, zastupanje i angažovanje u pogledu pitanja od javnog interesa, kao i kroz partnerstva.

Save the Children, UNICEF i Globalni dogovor UN nadaju se da će Principi biti inspiracija i vodič za sav poslovni sektor, svuda u svetu, kada su u pitanju njihove aktivnosti koje se tiču dece.

Preuzmite dokument: Principi poslovanja i prava deteta