Društveno odgovorno poslovanje

Integrisanje dečijih prava u vaše poslovanje

Preuzimanje korporativne obaveze da se poštuju i podržavaju dečija prava prvi je korak na stalnom putu poslovanja koje je prilagođeno potrebama deteta. Kompanija koja posluje uzimajući u obzir dečja prava postupa u skladu sa zakonom i poštuje dečja prava gde god da posluje. Takođe kreira vrednosti kroz svoje strategije i aktivnosti, proizvode i usluge, kao i inicijative i uticaj koji promovišu najbolje interese deteta.

Kompanija koja poštuje prava deteta shvata da su donacije u filantropske svrhe značajni pokazatelji posvećenosti kompanije dobrostanju dece. Istovremeno, takva kompanija razume i da uključivanje dečijih prava u svoj program održivosti u velikoj meri prevazilazi filantropiju jer teži postizanju dugoročnih pozitivnih ishoda za decu.

Mnoge kompanije započinju ovaj proces reaktivnim pristupom koji se možda fokusira samo na pridržavanje zakonskih obaveza u pogledu samo jednog gorućeg pitanja, kao što je dečiji rad ili bezbednost proizvoda. Prepoznajući svoj širi potencijal i stvarni uticaj na decu, kompanija koja poštuje dečja prava razvija odgovarajuće strategije i preduzima odgovarajuće mere da definiše, spreči i ublaži svoj uticaj na dečja prava. Pored toga što poštuje dečija prava, kompanija koja postupa u skladu s dečijim pravima nastoji da nađe način da unapredi dečija prava kroz svoju osnovnu delatnost, strateška društvena ulaganja i angažovanje u kreiranju javnih politika.

U pet koraka opisanih u ovom odeljku dat je kratak pregled procesa i metoda za uključivanje dečijih prava u vaš program održivosti na osnovu Osnovnih principa u vezi sa poslovanjem i ljudskim pravima. U zavisnosti od toga u kojoj je fazi vaša kompanija kada je u pitanju proces primene dužne pažnje u pogledu ljudskih prava, možete doslovno ispratiti navedene korake ili izmeniti njihov redosled. Kao što se navodi u Osnovnim principima, primena dužne pažnje treba da bude stalna i dinamična, uz prepoznavanje činjenice da se rizici u pogledu ljudskih prava i kontekst poslovanja mogu s vremenom promeniti, što se može desiti i nakon sticanja novih iskustava ili dobijanja novih informacija.

Proces primene dužne pažnje u pogledu ljudskih prava