Privredna komora Srbije i UNICEF u partnerstvu za odgovorno poslovanje usmerenom ka deci

Beograd, 20. maj 2016. – Privredna komora Srbije (PKS) i UNICEF potpisali su danas Memorandum o razumevanju, čiji je cilj kreiranje poslovne klime koja poštuje i podržava dečja prava i promoviše društveno-odgovorno poslovanje (DOP) usmereno ka deci. Partnerski, PKS i UNICEF će zastupati odgovorne poslovne inicijative i zagovarati uvođenje zakonske i pravne regulative koje dotiču decu u poslovanju, ohrabrivanjem članica Komore da vrše pozitivan uticaj na poštovanje prava deteta.

Poslovni sektor neminovno ostvaruje veliki posredni i neposredni uticaj na decu. Deca su članovi porodica njihovih zaposlenih, kao i članovi zajednica u u kojima rade. U mnogim zemljama, i sama deca se sve češće definišu kao potrošačka grupa koja ima džeparac i sve veći uticaj na ono što porodica kupuje. Deca su tržišni faktor koji se ne sme izgubiti iz vida, ali im je ipak neophodna zaštita od neprikladnog oglašavanja i od nezdravih ili nebezbednih proizvoda i usluga. Samim tim, preduzeća svesno ili nesvesno imaju veliku moć da doprinesu dobrobiti i poštovanju prava dece, ili da ih naruše.

UNICEF je, u saradnji sa 35 velikih preduzeća u Srbiji prepoznatih po društveno-odgovornom poslovanju, krajem 2015. godine sproveo istraživanje kako bi sagledao sveobuhvatni uticaj srpskog poslovnog sektora na decu. Rezultati istraživanja pokazuju da je poslovni sektor u zemlji posvećen DOP-u i  da visoko vrednuje aktivnosti usmerene ka deci, ali i da postoji prostor za unapređenjem u oblasti sistemskog regulisanja dečjih prava kroz strateška dokumenta i poslovne politike, kako bi se omogućio pravovaljani uticaj poslovnog sektora na ceo spektar prava dece. Tokom istraživanja, izdvojeni su i primeri dobre prakse koje sprovode srpske kompanije a koji su u skladu sa Principima poslovanja i dičija prava.

Prilikom potpisivanja memoranduma,  UNICEF je prezentovao jedan od primera dobre prakse – Metalac iz Gornjeg Milanovca, koji kroz aktivnost „Za budućnost rastemo zajedno“ ostvaruje pozitivan odnos prema zaposlenima i njihovim porodicama, ujedno doprinoseći naporima društvene zajednice u borbi protiv „bele kuge“. Fondacija Metalac finansijski nagrađuje svako novorođeno dete radnika, stipendira decu radnika koja redovno studiraju i aktivno podržava Sportsko društvo „Metalac“ u kojem najviše treniraju deca i omladina.

„Zajedničko Privrednoj komori Srbije i UNICEF-u je želja da se investira u budućnost Srbije – ulaganjem u njenu decu. Poštovanje dečjih prava pomaže da se izgrade jake, dobro obrazovane zajednice koje su od vitalnog značaja za stvaranje stabilnog i produktivnog poslovnog okruženja. U saradnji sa Privrednom komorom Srbije, UNICEF će u narednom  periodu nastojati da promoviše aktivnosti članica Komore u oblasti društveno-odgovornog poslovanja usmerenog ka deci i pozitivan uticaj poslovnog sektora na decu oopšte, kako bi uticali na sveobuhvatno uključivanje dečjih prava u poslovne agende“, istakao je Michel Saint-Lot, direktor UNICEF-a u Srbiji.

Kroz partnerstvo dve organizacije, PKS će podržati inicijative koje se odnose na promovisanje DOP-a usmerenog ka deci, omogućavanjem UNICEF-a da koristi komunikacione kanale Komore radi informisanja njenih članica o inicijativama, publikacijama, smernicama, alatkama i edukativnim materijalima. Ujedno, UNICEF poziva sve članice PKS da joj dostave svoje Izveštaje o društveno-odgovornom poslovanju (a posebno sekcije namenjene pravima dece i podršci projektima za decu) radi dalje promocije i šire vidljivosti.

„Kao nezavisna asocijacija svih srpskih privrednika koja aktivno promoviše primere odgovornog poslovanja putem Nacionalne nagrade za DOP i aktivnim učešćem u Globalnom dogovoru Ujedinjenih nacija, Privredna komora Srbije želi u partnerstvu sa UNICEF-om da pokrene dodelu nacionalnog priznanja za preduzeća koja predstavljaju najbolji primer dobre prakse u sprovođenju odgovornih aktivnosti koje doprinose pravima i dobrobiti dece“ – izjavio je predsednik PKS, gospodin Marko Čadež, povodom potpisivanja memoranduma o saradnji sa UNICEF-om.

********************

O Privrednoj komori Srbije (PKS) – Nezavisna, savremena i odgovorna nebudžetska institucija, nacionalna asocijacija svih srpskih privrednika koja svoju tradiciju, iskustvo, znanje i stručnost stavlja u službu najboljeg interesa svojih članica i srpske privrede. Vek i po tradicije PKS i komorskog sistema, razgranata komorska mreža koja obuhvata dve pokrajinske komore, komoru Beograda, šesnaest regionalnih komora i devet predstavništava u inostranstvu, garant su efikasne podrške privredi i privrednicima kroz usluge poslovnog informisanja i savetovanja, izdavanja dokumenata i sertifikata, unapređenja ekonomske saradnje sa inostranstvom, nezavisnog suđenja i arbitraže, edukacije, kao i zastupanja, zaštite i promocije interesa srpske privrede u zemlji i svetu.

O UNICEF-u: Dečiji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF) je vodeća međunarodna organizacija koja se zalaže za prava deteta. Zajedno sa partnerima, radi u preko 190 zemalja i teritorija u svetu da bi se obećanja prevela u praktičnu akciju, sa posebnim naglaskom na dosezanje najranjivije i isključene dece, a za dobrobit sve dece, bilo gde da žive.

Ažurirano: 20. 05. 2016.
  • Share