Nasilje nad decom

Nasilje je prisutno svuda – u kući, u školi, u institucijama, na ulici. Iako deca ne doprinose stvaranju ovakvog okruženja, ona najviše trpe i snose posledice. Nasilje ne nanosi štetu samo deci. Ono uništava samu srž društva i ima negativan uticaj na dobrobit porodica i zajednica.

Nijedno društvo ne sme da dozvoli da postoji nasilje nad decom i ne sme da ga ignoriše.

44% dečaka i 42% devojčica do 14 godina starosti doživelo je telesno kažnjavanje kod kuće.

 

• U skoro polovini svih slučajeva nasilja u porodici žrtve su deca.1

84% srednjoškolaca je bar jednom u toku prethodne godine izložilo sebe nekom od rizika na internetu.2


• Oko 65% učenika i učenica je bar jednom doživelo nasilje, a 22% prijavljuje učestalo vršnjačko nasilje.

 

70% dečaka i 68% devojčica (od 6. do 8. razreda) doživelo je rodno zasnovano nasilje3 u školi.

 
Vlada Republike Srbije je identifikovala prevenciju nasilja nad decom kao jedno od važnih pitanja na kojima treba intenzivno da se radi.

UNICEF daje svoj doprinos radeći na osnaživanju saradnje između različitih sektora koji se bave decom – u zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju i socijalnoj zaštiti, ali i u oblasti pravosuđa i policije. Međusektorska saradnja je neophodna da bi se na vreme i efikasno sprovele procedure od trenutka kada se nasilje desi do adekvatnog odgovora na nasilje.

Uz podršku UNICEF-a, centri za socijalni rad, zdravstvene ustanove i škole unapređuju rad tako što se bave prevencijom nasilja, prijavljuju slučajeva nasilja kada se ono desi i adekvatno reaguju na nasilje.

Zajedno sa organizacijama civilnog društva i javnim i privatnim partnerima, mi promovišemo nultu tolerancija prema nasilju nad decom i nasilju u porodici kroz zajedničko javno zagovaranje, rad na promeni diskriminatorskih društvenih normi i zahteve za većom odgovornošću nosilaca dužnosti.

_________________

1 Republički zavod za socijalnu zaštitu, 2013.
2 Istraživanja o digitalnom nasilju, UNICEF 2012.
3 Anketa o rodnom nasilju u školama, UNICEF, 2014.