Pravda za decu

Pravosudni sistem koji je u potpunosti usklađen sa principom najboljeg interesa deteta ima suštinski značaj za svu decu, a posebno za decu iz ugroženih i disfunkcionalnih porodica. Deca koja se nađu u kontaktu sa pravosudnim sistemom – bilo kao maloletni učinioci, žrtve ili svedoci krivičnih dela bilo kao zainteresovana strana u građanskim postupcima – najčešće potiču iz ugroženih i marginalizovanih segmenata društva.

UNICEF doprinosi da se poboljša pristupa dece pravdi i podržava Ministarstvo pravde Republike Srbije da pomogne deci koja su se našla u sukobu sa zakonom ili su žrtve, odnosno svedoci krivičnih dela da se reintegrišu u društvo.

• Broj prijavljenih krivičnih dela koja su izvršila deca u sukobu sa zakonom (maloletni učinioci krivičnih dela) kreće se između 3100 i 4000 godišnje.

3% prijavljenih maloletnih učinilaca krivičnih dela osuđeno je na kaznu maloletničkog zatvora ili boravak u vaspitno-popravnoj ustanovi zatvorenog tipa.


• U slučajevima prijavljenih i osuđenih maloletnih učinilaca krivičnih dela postoji velika rodna razlika – samo 4% krivičnih dela su izvršile devojčice.


• Diverzione mere (vaspitni nalozi) određene su u 5,7% od ukupnog broja prijavljenih krivičnih dela koja su izvršili maloletni učinioci.


• Broj mlađih maloletnika u ukupnom broju maloletnih učinilaca krivičnih dela raste, posebno kod najmlađe grupe dece u sukobu sa zakonom koja su iznad granice krivične odgovornosti (14 i 15 godina) – oni čine 49% od ukupnog broja prijavljenih krivičnih dela koja su izvršili maloletnici.


Mi podržavamo pravosudni sistem kako bi adekvatno reagovao na pov
rede prava deteta i radio u najboljem interesu deteta. Konkretno, pomažemo da se poveća primena i poboljša kvalitet programa vanzavodskih mera i alternativnih sankcija, obezbede pune mere za zaštitu dece žrtava/svedoka, unapredi učešće dece u parničnim postupcima te ojačaju kapaciteti organizacija koje pružaju besplatnu pravnu pomoć u slučajevima povrede prava dece. Takođe, podržavamo razvijanje kapaciteta pravosuđa, organa starateljstva i socijalnih radnika i promovišemo inovativne usluge za maloletne učinioce i žrtve krivičnih dela. UNICEF podržava obezbeđivanje tehničke pomoći u cilju definisanja procedura i standarda za diverzione šeme.

Cilj UNICEF-a je da se obezbedi da maloletničko pravosuđe ima restorativni karakter i da pomogne deci da se vrate u društvo, a ne da ih dalje gura na put kriminala i isključenosti.