UNICEF u Srbiji je sproveo istraživanje o društveno-odgovornom poslovanju usmerenom ka deci

Beograd, 18. jul 2016. – UNICEF u Srbiji sproveo je krajem 2015. godine istraživanje u saradnji sa velikim preduzećima u Srbiji, s ciljem da se proceni koliko poslovni sektor primenjuje principe odgovornog poslovanja sa fokusom na decu, kao i koliko je prisutna svest o njihovom uticaju na decu i porodice. Istraživanje je takođe pokazalo koliko su uspešna preduzeća posvećena i doprinose poštovanju i podržavanju dečijih prava. U okviru istraživanja, mapirane su dobre prakse društveno-odgovornog poslovanja (DOP) usmerenog ka deci.

Rezultati istraživanja ukazuju da poslovni sektor visoko vrednuje aktivnosti ka deci, usled činjenice da su deca budućnost društva i da se njihovom podrškom na najbolji način podstiču vrednosti za koje se zalažu pojedinačna preduzeća. Prostor za unapređenjem treba tražiti u sistematizovanju pojedinačnih aktivnosti poslovnog sektora u cilju razvoja sveobuhvatnog i objedinjenog pristupa dečijim pravima, usvajanjem strateških dokumenata koja podržavaju ili regulišu prava dece.

Poslovni sektor neminovno ostvaruje veliki posredni i neposredni uticaj na decu – kao članovima porodica zaposlenih, lokalne zajednice, budućim zaposlenima, potrošačima i poslovnim liderima. Samim tim, preduzeća svesno ili nesvesno imaju veliku moć da doprinesu dobrobiti i poštovanju prava dece, ili da ih naruše. Zato su UNICEF, Save the Children i Globalni dogovor Ujedinjenih nacija razvili Principe poslovanja i prava dece, a kako bi se sagledao sveobuhvatni uticaj poslovnog sektora na decu i posvetila veća pažnja povezanosti između biznisa i dečijih prava.

Istraživanje u kojem je učestvovalo 35 velikih preduzeća u Srbiji sa razvijenom i prepoznatom praksom odgovornog poslovanja, deo je napora UNICEF-a da podrži primenu pomenutih Principa u Srbiji. Osnovni pokazatelji istraživanja potvrđuju razvijenu svest i posvećenost ka DOP-u, dečijim pravima, i njihovo vrednovanje u dosadašnjim i budućim odgovornim aktivnostima:

  • 89% ispitanika ističe važnost DOP-a usmerenog ka deci; od toga ga gotovo polovina smatra prioritetnim;
  • veliki broj preduzeća u prethodnom periodu intenziviralo je društveno-odgovorne aktivnosti usmerene ka deci (63%) usled značajnog porasta vidljivosti potreba i problema sa kojima se deca suočavaju;
  • od sprovedenih aktivnosti i programa, dominiraju unapređenje zdravlja dece i zdravih stilova života (63%), formalnog/neformalnog obrazovanja (60%) i uslova za život u zajednici (51%), uz novu oblast podrške u odnosu na dosadašnja istraživanja – podrška deci izbeglicama i migrantima (37%);
  • kao primeri dobre prakse naročito se ističu Telenor, Nordeus, EPS, Wiener Staedtische osiguranje, Metalac i IKEA, koji su pored pojedinačnih projekata za podršku i unapređenje prava dece strateški sistematizovali poštovanje Principa poslovanja i prava deteta.

„Budućnost svake zemlje zavisi od sposobnosti i talenta njenih građana. Ulaganje u decu i omladinu je od ključne važnosti za svako društvo i ekonomiju, a naročito za Srbiju u kojoj živi samo 17,6% dece mlađe od 18 godina. Zato je svako dete dragoceno i od suštinske je važnosti da se u njega ili nju ulaže od početka života. Zaštita dečijih prava pomaže da se izgrade jake, dobro obrazovane zajednice koje su od vitalnog značaja za stvaranje stabilnog i produktivnog poslovnog okruženja. UNICEF će u narednom periodu pružiti stručnu podršku poslovnom i civilnom sektoru, kako bi se pojedinačne aktivnosti koje podržavaju dobrobit dece razvile u sveobuhvatni i integrisan pristup dečjim pravima,“ istakao je povodom sprovedenog istraživanja Michel Saint-Lot, direktor UNICEF-a u Srbiji.

Naime, uprkos ohrabrujućim rezultatima istraživanja, postoji prostor za dodatnim unapređenjem u oblasti sistemskog regulisanja dečijih prava kroz strateška dokumenta i poslovne politike, pretežno usled činjenice da nešto manje od polovine ispitanih preduzeća ne poseduje usvojenu strategiju DOP-a. Samim tim, zbog nedostatka integrisanog pristupa DOP-u usmerenog ka deci, onemogućen je i uticaj na ceo spektar prava dece, poput procene i izveštavanja o negativnom uticaju poslovanja na prava dece, procedurama provere starosti mladih radnika, usvajanju principa za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i eksploatacije, procene prilagođenosti proizvoda deci i provere njihove bezbednosti, identifikovanja rizika i uticaja marketinških aktivnosti na decu, i sl.

S obzirom na činjenicu da je tek nešto više od trećine ispitanika upoznato sa sadržajem dokumenta Principi poslovanja i prava dece, UNICEF će u nastupajućem periodu u saradnji sa poslovnim udruženjima propagirati deset njegovih principa ka poslovnom sektoru, s ciljem da podrži njegovo sistemsko uvođenje u strateška dokumenta putem partnerstava, obuka i pružanjem stručne podrške. Dodatno, UNICEF će razviti i različite vidove podrške za podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje su usmerene ka promociji i unapređenju prava dece u Srbiji, s ciljem uvećanja njihovog uticaja na DOP-a u Srbiji.

UNICEF Izveštaj – Primeri dobre prakse UNICEF

Izveštaj o stanju društveno odgovornog poslovanja sa fokusom na decu

Ažurirano: 18. 07. 2016.
  • Share