Društveno odgovorno poslovanje

UNICEF i DOP

DOP je odgovornost organizacije za uticaje njenih odluka i aktivnosti na društvo i životnu sredinu. Društveno odgovorno poslovanje (DOP) prevazilazi filantropiju. DOP koje se fokusira na decu doprinosi održivom razvoju, pa i zdravlju i dobrobiti dece. Takođe uzima u obzir očekivanja dece i njihovih porodica kao aktera.

Korporacije koje nastoje da ispune pomenutu obavezu na način koji se fokusira na decu treba da postupaju i u skladu sa važećim zakonom i međunarodnim standardima koji se tiču dečjih prava – i to posebno u skladu sa standardima koji se navode u Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima deteta i njenim Opcionim protokolima – i treba da integrišu dečja prava u rad celokupne organizacije putem strategija ili procedura, kao i da sprovode takve mere u svojim odnosima sa drugim licima.

U okviru Strateškog okvira UNICEF-a za partnerstvo i saradnju, smatra se da je saradnja između javnog i privatnog sektora od ključnog značaja za ostvarivanje Milenijumskih ciljeva razvoja. UNICEF je svestan činjenice da su partnerstva neophodna za ostvarivanje dečjih prava, kao i da poslovni sektor može imati veliku ulogu u unapređenju dečjih prava i ostvarivanju ciljeva iz Srednjoročnog strateškog plana UNICEF-a.

Naše aktivnosti

Poslovni sektor utiče na sve aspekte društva i ima ogroman potencijal da bude pozitivan faktor koji može da unapredi ljudska prava ili da ima negativan uticaj na dobrobit ljudi i životnu sredinu. UNICEF nastoji da utiče na utvrđivanje prioriteta u pogledu DOP-a i dečjih prava tako što promoviše dečja prava kao ključnu temu u okviru prioriteta koji se tiču poslovanja i ljudskih prava.

UNICEF će podržavati partnerstva između privatnog i javnog sektora i iskoristiti uticaj korporativnog sektora na politiku javnog sektora u slučaju kad to bude potrebno ili prikladno, kroz posredovanje ili olakšavanje realizacije zajedničkih aktivnosti između poslovnog sektora, zajednica, NVO i/ili vlada.

Pomenute aktivnosti obuhvataju:

  • Razvoj i realizaciju okvirnih strategija i standarda
  • Jačanje kapaciteta za DOP u okviru UNICEF-a, kao i sa partnerima
  • Kreiranje efikasnih alata za sprovođenje DOP-a koje se fokusira na decu i
  • Pristupanje rešavanju pitanja odgovornosti kompanija da promene svoje ponašanje tako što će početi da ostvaruju pozitivan uticaj na decu, kao i obezbeđivanje alata za procenu i merenje tog uticaja.

Kako bi se ostvario maksimalan uticaj uz primenu ograničenih sredstava, pri angažovanju UNICEF-a sa poslovnim sektorom na pitanju DOP-a i dečjih prava akcenat će se staviti na globalne, regionalne i nacionalne okvire, mreže i inicijative. UNICEF će staviti na raspolaganje standarde, alate i znanje o DOP-u stečeno tokom dužeg vremenskog perioda, na osnovu kojih će pojedinačne kompanije moći da kreiraju svoje sopstvene interne strategije i procedure koje će biti u skladu sa dečjim pravima. Na nivou države, angažovanje Nacionalnih komiteta i kancelarija u svakoj pojedinačnoj zemlji baziraće se na temeljnoj analizi i tematskim prioritetima, uključujući promovisanje zakonodavnih i regulatornih okvira za DOP na nivou države.


Poslednje vesti