© UNICEF Srbija

Organizacije civilnog društva

Organizacije civilnog društva igraju ključnu ulogu u pružanju podrške naporima UNICEF-a da postigne rezultate za decu. Organizacije koje rade sa UNICEF-om su različite i nude širok spektar specijalizovanih znanja i iskustava u oblastima koje se odnose na decu. Ta raznolikost proizvodi neke od najinovativnijih i najefikasnijih dostignuća za decu. Nit koja povezuje UNICEF-ova partnerstva sa organizacijama civilnog društva jeste zajednički cilj – ostvarivanje prava deteta.

Organizacije civilnog društva rade sa UNICEF-om u Srbiji na širokom spektru pitanja vezanih za decu. Neka partnerstva se, na primer, fokusiraju na jačanje sistema zaštite dece od nasilja i seksualnog zlostavljanja, dok druga sprovode strategije za poboljšanje pristupa osnovnim zdravstvenim uslugama za majke i decu, odnosno za poboljšanje pristupa obrazovanju i kvaliteta obrazovanja.

U partnerstvu sa organizacijama civilnog društva, mi radimo sa zajednicama da se uključe u zagovaranje i reforme politika kako bi se promovisala participacije dece. Neka partnerstva se fokusiraju na odgovore u vanrednim situacijama i humanitarnim krizama, odnosno na pružanje osnovnih usluga stanovništvu u nevolji. Druge organizacije su koncentrisane na rad sa vladom kako bi se osiguralo da ona ispuni obaveze u vezi sa realizacijom prava deteta. Neke organizacije kombinuju sve ovo, dok se druge fokusiraju isključivo na jedan aspekt rada.

Važan deo našeg posla čini saradnja sa Mrežom organizacija za decu Srbije (MODS) i podrška toj mreži, što doprinosi promeni stavova i ponašanja prema posebno ugroženoj deci i njihovom uključivanju u društvo.