© UNICEF Srbija/Dušan Milenković

Šta radimo

Rad UNICEF-a u Srbiji zasniva se na petogodišnjem programu saradnje sa Vladom Republike Srbije, koji određuje specifične oblasti rada. UNICEF podržava napore Srbije u promovisanju i zaštiti prava svakog deteta i obezbeđivanju jednakih šansi za svu decu kako bi ona razvila svoje pune potencijale. Naši programi su usmereni na podršku isključenoj i ugroženoj deci od početka života, kroz čitavo detinjstvo i period adolescencije. Konkretno, mi radimo u sledećim oblastima:

 • Razvoj u najranijem detinjstvu

  Razvoj u najranijem detinjstvu

  Prve godine života su najvažnije za fizički, emocionalni i intelektualni razvoj deteta. Mala deca dostižu svoj najveći potencijal u razvoju kada od samog početka ...

 • Obrazovanje

  Obrazovanje

  Kvalitetno obrazovanje ima suštinski značaj za razvoj društava i pojedinaca i pomaže u stvaranju uslova za uspešnu i produktivnu budućnost.

 • Dečija zaštita

  Dečija zaštita

  UNICEF sarađuje sa širokim spektrom partnera kako bi obezbedio da svako dete dobije punu zaštitu svojih prava, u skladu sa međunarodnim standardima, sa posebnim osvrtom na decu i porodice u riziku.

 • Praćenje prava dece

  Praćenje prava dece

  Primenom dobrih međunarodnih praksi, upotrebom relevantnih znanja te kontinuiranim i konstruktivnim dijalogom, UNICEF sarađuje sa partnerima kako bi ...

 • Komunikacije

  Komunikacije

  UNICEF podržava nacionalne i subnacionalne institucije, medije i njihove regulatorne organe, privatni sektor, organizacije civilnog društva, kao i samu decu i ...

 • Privatni sektor

  Privatni sektor

  Saradnja sa privatnim sektorom obuhvata strateška partnerstva i angažovanje građana, korporativnog sektora, fondacija i institucija čiji je zajednički cilj da ...

 • Društveno odgovorno poslovanje

  Društveno odgovorno poslovanje

  DOP je odgovornost organizacije za uticaje njenih odluka i aktivnosti na društvo i životnu sredinu.

 • Vanredne situacije

  Vanredne situacije

  UNICEF ima dugu istoriju rada u vanrednim situacijama i humanitarnim kontekstima, bilo da nastaju kao posledica prirodnih nepogoda i katastrofa bilo da ...