© UNICEF/UNI154182/Pirozzi

Komunikacije

UNICEF podržava nacionalne i subnacionalne institucije, medije i njihove regulatorne organe, privatni sektor, organizacije civilnog društva, kao i samu decu i porodice sa ciljem da se podigne svest i unapredi znanje o ostvarivanju i kršenju prava dece, posebno one koja su isključena i marginalizovana, te o disparitetima i nejednakostima u društvu koje treba rešavati.

Mi jačamo postojeća i uspostavljamo nova partnerstva sa medijima, privatnim sektorom i civilnim društvom za dobrobit dece.

Radeći sa partnerima, UNICEF koristi komunikaciju, društvenu mobilizaciju, zastupanje i promene u ponašanju i društvenim normama kako bi se zajednički uticalo na kreatore politika, odnosno političke i društvene lidere da rade na stvaranju povoljnog političkog i zakonodavnog okruženja koje uspostavlja i održava društvene transformacije, menja diskriminatorska ponašanja i društvene norme i uključuje glasove dece i porodica iz marginalizovanih grupa u politički dijalog.