© UNICEF Srbija/Dušan Milenković

Praćenje prava dece

Primenom dobrih međunarodnih praksi, upotrebom relevantnih znanja te kontinuiranim i konstruktivnim dijalogom, UNICEF sarađuje sa partnerima kako bi dao doprinos kreiranju inkluzivnih nacionalnih politika, zakona i programa, kao i razvoju mehanizama za praćenje i rešavanje povreda prava deteta.

Pored intenzivnih napora da se podrži proces sistemskih reformi, aktivni smo u nadgledanju primene zakona i politika koji se odnose na decu i uspostavljanju sistema odgovornosti.

Da bi se uspostavio što bolji sistem praćenja kako se ostvaruju prava deteta i izveštavanju o tome, podržavamo rad nezavisnih tela za ljudska prava – Odbora za prava deteta Narodne skupštine Republike Srbije, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitnika građana Republike Srbije.

Značajnu oblast našeg rada predstavlja podrška Mreži organizacija civilnog društva za decu (MODS) kako bi te organizacije mogle da doprinese promeni stavova i ponašanja prema deci, posebno kada su u pitanju prava dece sa razvojnim problemima i smetnjama u razvoju, pravo na učenje u ranom detinjstvu i zaštita dece od nasilja.

UNICEF daje značajan doprinos planiranju i donošenju politika i kreiranju programa za unapređenje prava dece i porodica u Srbiji.

Da bi se unapredili nacionalni sistemi za prikupljanje podataka i upravljanje njima, naročito u domenima inkluzivnog obrazovanja, sprečavanja nasilja i praćenja promena društvenih normi, UNICEF radi na povećanju raspoloživosti pouzdanih razvrstanih podataka o stanju dece i žena u Srbiji. Ovi podaci su važni i za kreiranje politika utemeljenih na dokazima o nejednakostima u zemlji koje se zasnivaju na etničkoj i rodnoj pripadnosti, siromaštvu ili regionu u kojem deca i porodice žive. Oni su veoma značajni i za javno zagovaranje unapređenja položaja dece u Srbiji.